Yhdistyksen säännöt

( Alkuperäiset säännöt 19.5.1984. 2§ laajennettu 7.6.1996. Nimi muutettu ja termistö korjattu 1.12.2001. Toimikauden pituus muutettu 21.11.2004. Muutettu yleisesti 30.7.2013)

1 § ) Yhdistyksen nimi on Trasek ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 § ) Yhdistyksen tarkoitus.

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolisen tasavertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

2.2 Yhdistys pyrkii muuttamaan yhteiskunnassa vallitsevan tavan, jonka mukaan ihmiset jaotellaan kuulumaan jompaankumpaan kahdesta vastakkaiseksi määritellystä sukupuolesta.

2.3 Yhdistys puolustaa yksilön oikeutta määritellä oma sukupuolensa sekä tämän sukupuolensisältö ja merkitys.

2.4 Yhdistys puolustaa sukupuolivähemmistöjenoikeuksia yhteiskunnassa päämääränä se, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään.

2.5 Erityisesti yhdistys valvoo ja edistää transsukupuolisten oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa.

2.6 Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa sukupuolivähemmistöistä, auttaa ja tukee niihin kuuluvia ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään.

2.7 Yhdistys pyrkii kitkemään ihmisen sukupuoliseen monimuotoisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskuntarakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta sekä saattamaan ihmiset lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi riippumatta siitä, minkälaisen sukupuolen he ovat itselleen määritelleet.

3 § ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukee tutkimustyötä, harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa, edistää jäsentensä ryhmätoimintaa, järjestää vapaa-ajan toimintaa ja julkisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä viranomaisiin ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

4 § ) Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen yksityisen kansalaisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä jäsenmaksu.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä kannatusjäsenmaksu.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

5 § ) Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hänellä on enemmän kuin yhden vuoden jäsenmaksut maksamatta tai jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan. Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

6 § ) Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7 § ) Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintäin 1/10 jäsenistöstä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallinen kutsu kaikille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänivalta on varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa läsnä oleville henkilöille.

8 § ) Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

1. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkistajat
3. Hyväksyä vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
4. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
5. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

1. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkistajat
3. Vahvistaa toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
4. Vahvistaa jäsenmaksujen suuruus sekä tuloja menoarvio seuraavalle vuodelle
5. Valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä vuosittain kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet
6. Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 § ) Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-9 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa talouden hoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatii.
Kutsu kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla.

10 § ) Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilikirjat on toimitettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § ) Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

12 § ) Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joilla on aikaeroa vähintään kuukausi ja molempien kokousten on saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

13 § ) Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat on ohjattava 2 § mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen päätöksen mukaisesti.

Säännöt pdf-tiedostona