Yhdistyksen säännöt & turvallisemman tilan periaatteet

( Alkuperäiset säännöt 19.5.1984. 2§ laajennettu 7.6.1996. Nimi muutettu ja termistö korjattu 1.12.2001. Toimikauden pituus muutettu 21.11.2004. Muutettu yleisesti 4.5.2016. Muutettu yleisesti 30.9.2020.)

Trasek ry säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Trasek ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 § Yhdistyksen tarkoitus.
2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukupuolisen tasavertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.
2.2 Yhdistys pyrkii muuttamaan yhteiskunnassa vallitsevan tavan, jonka mukaan ihmiset jaotellaan kuulumaan jompaankumpaan kahdesta vastakkaiseksi määritellystä sukupuolesta.
2.3 Yhdistys puolustaa yksilön oikeutta määritellä oma sukupuolensa sekä tämän sukupuolen sisältö ja merkitys.
2.4 Yhdistys puolustaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränä se, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään.
2.5 Erityisesti yhdistys valvoo ja edistää transihmisten ja muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa.
2.6 Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa sukupuolivähemmistöistä, auttaa ja tukee niihin kuuluvia ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään.
2.7 Yhdistys pyrkii kitkemään ihmisen sukupuoliseen monimuotoisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja, poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskuntarakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta sekä saattamaan ihmiset lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi riippumatta siitä, minkälaisen sukupuolen he ovat itselleen määritelleet.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, suorittaa ja tukee tutkimustyötä, harjoittaa sosiaalipalvelutoimintaa, edistää jäsentensä ryhmätoimintaa, järjestää vapaa-ajan toimintaa ja julkisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä viranomaisiin ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi panna toimeen keräyksiä, arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdistys voi harjoittaa asianomaisin luvin. Tämän lisäksi yhdistys voi järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistumisesta peritään osallistumismaksu.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen yksityisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisen jäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen tulee maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain päättämä kannatusjäsenmaksu.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Jäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle yhteystietonsa ja niissä tapahtuneet muutokset. Yhdistyksen ensisijainen yhteydenpitotapa jäsenistön kanssa on sähköposti.

5 § Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hänellä on enemmän kuin yhden vuoden jäsenmaksut maksamatta tai jos hän toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan. Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

6 § Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–maaliskuussa ja syyskokous syys–joulukuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallinen kutsu kaikille jäsenille ensi sijassa heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänivalta on varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun.

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa läsnä oleville henkilöille.

8 § Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen tehtävänä on:
8.1 Kevätkokouksen tehtävät ovat
8.1.1 Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8.1.2 Valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
8.1.3 Hyväksyä kokouksen työjärjestys
8.1.4 Hyväksyä vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
8.1.5 Päättää vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
8.1.6 Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat
8.2 Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
8.2.2 Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8.2.2 Valita kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
8.2.3 Hyväksyä kokouksen työjärjestys
8.2.4 Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
8.2.5 Vahvistaa jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio
8.2.6 Valita hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, hallituksen 2–4 muuta varsinaista jäsentä ja 2–4 varajäsentä seuraavalle kalenterivuodelle sekä päättää, missä järjestyksessä varajäsenet astuvat varsinaisten tilalle hallituksen kokoukseen
8.2.7 Valita kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja
8.2.8 Käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 §) Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 2–4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2–4 varajäsentä. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatii.

Kutsu kokoukseen on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla.

10 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilikirjat on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §) Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joilla on aikaeroa vähintään kuukausi ja molempien kokousten on saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

13 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat on ohjattava 2 § mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen päätöksen mukaisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet

Oletukset ja yleistäminen:

  • Emme voi tietää toisen kokemusta omasta sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, identiteetistään, elämäntilanteestaan emmekä ajatuksistaan henkilön puolesta.
  • Emme voi määritellä muiden kokemusta heidän puolestaan tai yleistää omia kokemuksiamme vastaamaan toisten kokemuksia.

Empatia ja kunnioitus:

  • Ymmärretään toisen ihmisen tunnetila ja reagoidaan hänen tunneilmaisuun.
  • Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja, emme hyväksy toisen ihmisen häiritsemistä esimerkiksi sanallisesti, koskettamalla tai vaientamalla.
  • Kunnioitus on tunne mistä ajatukset ja asenteet syntyvät. Kunnioitus on ymmärtämistä, että jokaisella on tarkoitus olla sitä mitä on. 
  • Emme kyseenalaista kenenkään identiteettiä, erilaisuutta tai lähtökohtia, jakamaton ihmisarvo kuuluu kaikille. 

Tilan antaminen:

  • Annamme tilaa jokaisen olla oma itsensä, toteuttaa itseään ja olla osallisena.
  • Annetaan mahdollisimman monipuolisia vaihtoehtoja osallistua.