Trasek otti kantaa nuorten tutkimuksiin

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE käsittelee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan pyynnöstä nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusta ja hoitoa.

Trasek lähetti asiasta kirjeen ETENElle 26.4.2011

”SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUTKIMUS JA HOITO
ON TARPEEN

Lehtitietojen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kyseenalaistettu alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimus ja sukupuoleltaan moninaisten alaikäisten lääketieteellinen hoito. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta pyytää asiassa kannanottoa valtakunnalliselta sosiaali- ja terveydenalan eettiseltä neuvottelukunnalta ETENEltä.

Potilasyhdistys Trasek ry (Trasek) pitää sinänsä hyvänä, että sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten tutkimuksiin ja hoitoihin kiinnitetään huomiota. On myös paikallaan pohtia hoitoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. On kuitenkin olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että erityisesti transsukupuoliset hyötyvät mahdollisimman aikaisin aloitetuista sukupuolenkorjaushoidoista. Siksi alaikäisen henkilön tutkimuksia ja hoitoja ei pidä tarpeettomasti lykätä eettisiin syihin vedoten.

Trasekin näkemyksen mukaan alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimusta ja siihen liittyviä hoitoja ei pidä nähdä joko-tai -tilanteena. Tässäkin pitää pyrkiä löytämään jokaisen potilaan tarpeiden mukainen tutkimus- ja hoitomalli.

Kaikki sukupuoleltaan moninaiset lapset ja nuoret sekä useimmiten myös heidän vanhempansa tarvitsevat tietoa, erityistä ymmärrystä, tukea ja huolenpitoa, jotta näille lapsille ja nuorille voidaan taata turvallinen lapsuus ja hyvät eväät kasvaa terveiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi. Tätä tietoa ja tukea voi antaa vain sukupuoli-identiteettiasioihin hyvin perehtynyt työryhmä.

Pienelle osalle sukupuoleensa sopeutumattomista lapsista kehittyy somaattisia hoitoja vaativa transidentiteetti. Nämä lapset ja nuoret tulisi tunnistaa mahdollisimman aikaisin, jotta heitä voidaan tukea heidän identiteettinsä mukaisesti ja heillekin voidaan taata hyvät edellytykset kasvaa terveiksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi.

Somaattiset hoidot ajankohtaistuvat osalle sukupuoleensa sopeutumattomia lapsia jo heidän lähestyessään puberteettia. Yksi vaihtoehto on puberteetin lykkääminen. Tässä vaiheessa aloitetulla hormoniblokkerihoidolla voidaan estää syntymässä määritetylle sukupuolelle tyypillisten piirteiden korostuminen ja saada nuorelle lisäaikaa selvityksille ja harkinnalle.

Sukupuoleensa sopeutumattomat lapset ja nuoret ovat suhteellisen pieni potilasryhmä, eikä heidän tutkimuksensa ja hoidon laiminlyönti mitenkään riitä poistamaan nuorisopsykiatrian yleistä resurssipulaa. Lastenpsykiatriassa ei myöskään Suomessa tunnisteta näitä lapsia. Huomiotta jätetty sukupuoleen sopeutumattomuus johtaa usein masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin, jotka aiheuttavat potilaalle itselleen merkittävää elämänlaadun alenemista ja syrjäytyneisyyttä sekä suoranaista itsetuhoisuutta. Hoitamattomasta sukupuoleen sopeutumattomuudesta aiheutuvat terveydenhoidon kustannukset ovat helposti moninkertaiset ajoissa käynnistettyyn hoitoon verrattuna.

Transihmisillä on joidenkin tutkimusten mukaan merkittävästi kohonnut itsemurhariski. Tämä kohonnut riski pitää ottaa vakavasti. Nuoren riskiä voidaan usein vähentää jo sillä, että hänen identiteettinsä otetaan vakavasti ja hän pääsee asiantuntevaan tutkimuspaikkaan, jossa hänen ongelmansa tunnetaan ja hänen tutkimustaan ja hoitoaan ryhdytään selvittämään ja tarvittaessa suunnittelemaan.

Tämän kirjeen liitteenä on yhteenveto sukupuoleltaan moninaisten nuorten tutkimukseen ja hoidon erityiskysymyksistä. Vaikka raportti on laadittu hollantilais-kanadalaisena yhteistyönä, siitä on paljon opittavaa myös Suomessa.

http://transhealth.vch.ca/resources/library/tcpdocs/guidelines-adolescent.pdf

Raportissa mainittu Harry Benjamin association on sittemmin muuttanut nimekseen World Professional Transgender Health Association (WPATH). Nykyinen nimi kuvaa entistä paremmin yhdistyksen toimialaa.

http://www.wpath.org/

Transihmisten tutkimus ja hoito perustuvat myös Suomessa pitkälti WPATH:n Standards of Care suosituksiin. Näissä suosituksissa käsitellään myös lasten ja nuorten tutkimusta ja hoitoa.

http://wpath.org/publications_standards.cfm

Trasekilla on WPATH:n kautta hyvät yhteydet alan johtaviin asiantuntijoihin eri puolilla maailmaa. Trasekin edustajat ovat olleet yhteydessä näihin asiantuntijoihin ja kartoittaneet nuorten tutkimuksessa ja hoidossa joissakin eri maissa käytettäviä malleja. Tässä yhteydessä Trasek on hankkinut ETENEn edustajille kutsun vierailla Hollannissa, jossa tehdään työtä transnuorten hoidon kehittämisessä.

Kuten yllä mainituista dokumenteista ilmenee, sukupuoltaan moninaisten lasten ja nuorten tutkimuksessa ja hoidossa tarvitaan erityisosaamista samaan tapaan kuin aikuistenkin tutkimuksessa ja hoidossa. Erityisosaamista on mahdollista hankkia ja ylläpitää vain tähän erikoistuneissa yksiköissä. Näille yksiköille pitää antaa heidän tarvitsemansa resurssit ja työrauha. Trasek pitää sen lisäksi tarpeellisena lisätä sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan erikoistuneiden yksiköiden että muiden terveydenhoidon yksiköiden tietämystä sukupuolen moninaisuudesta yleensä että sukupuoleltaan moninaisten ja sukupuoleensa sopeutumattomien lasten ja nuorten hoidosta.

Transihmisten hoitoparadigma on maailmanlaajuisesti muuttumassa. Sukupuolen moninaisuutta ei sen eri muodoissaan enää pidetä mielenterveyden häiriöinä ja se avaa enemmän mahdollisuuksia auttaa terveydenhoitopalveluita tarvitsevia sukupuolen yhteensopimattomuusproblematiikan kanssa kamppailevia ihmisiä.

Trasek toivoo, että ETENE tutustuu ja paneutuu perusteellisesti tähän monitahoiseen asiakokonaisuuteen ja löytää eettisesti kestävän tavan edistää sukupuoleensa sopeutumattomien lasten ja nuorten tutkimuksia ja hoitoja.

Trasekin edustajat ovat valmiit keskustelemaan asiasta ETENEn edustajien tai vaikka koko neuvottelukunnan kanssa. Trasek tarjoaa näin asiantuntemuksensa ETENE:n käyttöön. Trasek on myös mielellään mukana kehittämässä lasten ja nuorten hoitokäytäntöjä. ”