Tasa-arvovaltuutettu julkaisi selvityksen sukupuolivähemmistöjen asemasta

Tasa-arvovaltuutetun teettämän selvityksen mukaan sukupuolivähemmistöt ovat näkymättömiä suomalaisessa yhteiskunnassa, lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä. Sukupuolivähemmistöjä ei erikseen mainita edes syrjintäsuojaa koskevassa lainsäädännössä. Selvitystä varten haastateltiin eri viranomaisia ja sukupuolivähemmistöjä edustavia järjestöjä.

Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia eivätkä kaikki ole luokiteltavissa sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat muun muassa transsukupuoliset, transgenderit ja transvestiitit sekä intersukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöt sekoitetaan edelleen usein virheellisesti seksuaalivähemmistöihin, kuten homo- ja biseksuaaleihin.

Sukupuolen moninaisuutta tunnetaan huonosti myös terveyden-, sosiaali- sekä opetusalan ammattihenkilöiden keskuudessa. Ammatillisen täydennyskoulutuksen nopea suunnittelu ja toteuttaminen olisikin tärkeää.

Selvityksessä nousi asiallisen tiedon puutteen lisäksi esiin monia muita sukupuolivähemmistöjen kohtaamia ongelmia. Näitä olivat esimerkiksi syrjintä, translain epäkohdat kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, väestötieto- ja nimiasiat, sairausvakuutuksen korvauskäytännöt, vanhentuneet tautiluokitukset sekä intersukupuolisten lasten hoitokäytännöt.

Sukupuolivähemmistöjen tilanne on noussut viime aikoina esille myös kansainvälisesti. Selvitys sisältää Euroopan neuvoston ministerikomitean ja ihmisoikeusvaltuutetun suositukset sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Suomen tilannetta voidaan verrata näihin suosituksiin ja saada niistä ohjausta sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen.

Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta (pdf-julkaisu)

Tasa-arvovaltuutetun sivuilla:

Lisätietoja:

tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen
(09) 1607 4465

ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru
(09) 1607 4455