Kirjoituspyyntö intersukupuolisen läheisille

Tämä kirjoituspyyntö on suunnattu Sinulle, jonka lähipiiriin kuuluu intersukupuolinen henkilö. Yleisesti intersukupuolisuudella tarkoitetaan synnynnäistä tilaa, jossa biologista sukupuolta ei voi yksiselitteisesti määritellä fyysisten piirteiden perusteella naisen tai miehen sukupuoleen kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän olettamalla tavalla.

Hyvä vastaanottaja,

Pyydän Sinua kirjoittamaan elämästäsi intersukupuolisen läheisenä. Olen kiinnostunut siitä, mitä läheisesi intersukupuolisuus sinulle merkitsee ja miten se on vaikuttanut elämääsi. Voit pohtia esimerkiksi sitä, millä tavalla läheisesi intersukupuolisuus on tullut näkyväksi elämässäsi.

Kirjoituksesi voi olla vapaamuotoinen eikä kieliopista tarvitse välittää. Voit kirjoittaa täysin anonyymisti. Toivoisin, että kertomuksestasi käy ilmi ikäsi ja mikä on suhteesi intersukupuoliseen henkilöön (esim. onko hän lapsesi, sisaruksesi, vanhempasi, puolisosi). Jokainen lyhytkin vastaus on äärimmäisen arvokas! Jos tulet mieluummin haastateltavaksi, otathan yhteyttä minuun, jotta voimme sopia ajan haastatteluun.

Lisätietoa

Kerään kirjoituksia Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmaani varten. Tutkielmani tarkoituksena on kerätä intersukupuolisten ja heidän läheisiensä elämäntarinoita, koska kokemustietoa Suomessa asuvista intersukupuolisista ja heidän läheisistään ei ole saatavilla, vaikka intersukupuolisia arvioidaan olevan jopa kaksi prosenttia väestöstä. Saatua kokemustietoa voidaan käyttää esimerkiksi hoitokäytäntöjen uudistamiseen intersukupuoliset ja heidän läheisensä paremmin huomioiviksi. Länsimaissa sukupuoli nähdään mustavalkoisena asiana, vaikka tiedämme, ettei asia ole näin. Täten myös yhteiskunta tarvitsee tietoa intersukupuolisten ja heidän läheisiensä kokemuksista, jotta päiväkodit, koulut ja työyhteisöt voisivat huomioida sukupuolen moninaisuuden ja muuttaa toimintatapojaan yksilöt paremmin huomioiviksi ja ennakkoluulottomammiksi. Tarkoitukseni on tuoda esille intersukupuolisuuteen liittyvä moniäänisyys.

Kiinnostukseni intersukupuolisia koskevan kokemustiedon keräämiseen heräsi lukemalla intersukupuolisia koskevia tutkimuksia ja tutustumalla aiheeseen sen sivutessa kandidaatin tutkielmaani. Aion julkaista tutkielmastani sen valmistuttua pienen artikkelin. Kerron tuloksista myös suoraan intersukupuolisia hoitaville lääkäreille ja potilasjärjestöille sekä levitän saatua kokemustietoa transtukipisteen, Trasekin ja sosiaalisen median kautta.

Osallistumisestasi ei pystytä maksamaan palkkiota, mutta halutessaan sähköpostiosoitteensa minulle ilmoittaneet saavat sähköisen version tutkielmastani sen valmistuttua vuoden 2013 lopulla (tutkielma löytyy myös Itä-Suomen yliopiston internetsivuilta sen valmistuttua). Omasta elämästä kirjoittaminen koetaan myös yleensä hyödylliseksi kokemukseksi. Osallistuvien henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa esiin. Raportissa voidaan käyttää kirjoituksista ja haastatteluista suoria lainauksia, mutta niitä muokataan tarvittaessa siten, ettei yksittäisiä vastaajia pystytä niistä tunnistamaan. Kirjoituspyynnön vastauksia ja haastatteluja käytetään ainoastaan tämän tutkielman toteuttamista varten. Aineistoa säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti ja tutkielman valmistuttua aineisto hävitetään. Aineistoa lukee ainoastaan minä ja tutkielmani ohjaajat. Pyydän sinua lähettämään kirjoituksesi linkin https://elomake.uef.fi/lomakkeet/5621/lomake.html kautta tai sähköpostiini jakarppi@student.uef.fi helmikuun 2013 loppuun mennessä.

Kiitos mahdollisesta osallistumisestasi jo etukäteen! Jos haluat lisätietoja ennen osallistumispäätöksen tekemistä tai haluat keskustella jostain myös osallistumisesi jälkeen, ota vain rohkeasti yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse.

Ystävällisin terveisin,

Jenna Karppinen
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
jakarppi@student.uef.fi, puh. 041 507 2102

Voit olla yhteydessä myös tutkielmani ohjaajaan:
Professori Vilma Hänninen
vilma.hanninen@uef.fi, puh. 0400 911 269