EUROOPAN KOMISSION KANNANOTTO: LISÄÄNTYMISKYVYTTÖMYYSVAATIMUKSESTA LUOVUTTAVA SUKUPUOLEN JURIDISEN VAHVISTAMISEN EHTONA

LAUSUNTO 30.6.2017:

Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri jätti huhtikuussa Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen pakkosterilisaatiosta juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona. Trasekin ja Setan yhteinen translakikampanja “Kuuluu kaikille” sekä Amnestyn kampanja “Translaki nyt!” vaativat translain kokonaisuudistusta.

Suomen nykyinen translaki loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.  Kaikki transihmiset eivät halua saati voi käyttää hormonivalmisteita, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää kirurginen sterilisaatio, jos haluaa muuttaa juridista sukupuolimerkintäänsä. Tämä ei ole aito  valintatilanne, sillä juridinen sukupuolenkorjaus on monelle transihmiselle elintärkeä. Jotkut transihmiset ovat kokeneet, että vaihtoehtoja hormonihoidoille ei tarjota. Amnesty Internationalin raportissa The State Decides Who I am (2014) suomalaiset transihmiset kertovat, miten he ovat jälkeenpäin katuneet suostumistaan hormonihoitoihin, joita eivät kokeneet itse tarvitsevansa, mutta joihin taipuivat saadakseen juridisen sukupuolensa korjattua. Tällaiseen valintaan pakottaminen epäsuorastikin on loukkaus henkilön fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta kohtaan.

Kansainvälisten ihmisoikeusvelvotteiden ja -suositusten mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on oltava nopea, avoin ja sujuva, ja sen on kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Lisääntymiskyvyttömyyden poistamista Suomen nykyisestä translaista on myös vaatinut mm. YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW).

Euroopan komission oikeusasioista vastaava komissaari Věra Jourován vastauksessa todetaan, että kaikenlainen sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ominaisuuksiin perustuva syrjintä, suvaitsemattomuus tai väkivalta on EU:n perusarvojen vastaista. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan sukupuolten tasa-arvon periaatetta sovelletaan sukupuolen korjaamisesta johtuvaan syrjintään. Komissio viittaa vastauksessaan esimerkkinä historialliseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon A.P., Garçon ja Nicot vs Ranska, jonka mukaan pakkosterilisaatio loukkaa Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kahdeksatta artiklaa, joka velvoittaa jäsenvaltiot suojaamaan omalla lainsäädännöllään yksityisyyttä ja perhe-elämää. Jourován toteaa myös, että vaikka komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua kansalliseen translainsäädäntöön, jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten tuomioistuinten velvollisuus on varmistaa, että kansallista lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan perusoikeuksia koskevien velvoitteiden mukaisesti.  

Suomen tulisi noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaisesti luovuttava lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta ja pakkosteriloinnista sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että nyt myös Euroopan komissio katsovat, että pakkosterilisaatiosta pitää luopua. Lisäksi nykyinen laki on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa, sillä perustuslain mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopuminen ei kuitenkaan riitä. Suomen tulee poistaa myös muut, ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmalliset ehdot translainsäädännöstä. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on irrotettava patologisoivasta lääketieteellisestä prosessista. Hoitotarpeen arvioinnin tulee perustua sukupuoltaan korjaavan henkilön omiin tarpeisiin ja juridisen sukupuolenkorjauksen ikärajasta on luovuttava

Allekirjoittaneet kannustavat Suomea muuttamaan translakia mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Trasek ry (puheenjohtaja Panda Eriksson, puheenjohtaja@trasek.fi)
Seta ry (puheenjohtaja Viima Lampinen, viima.lampinen@seta.fi)