Tuore tutkimus: Vain viidennes suomalaisista vastustaa translain uudistusta

Eniten kannatusta translain uudistus saa nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Mitä paremmin translain muutostarpeet ymmärretään, sitä todennäköisemmin muutosta kannatetaan. Neljä viidestä asian tuntevista on sitä mieltä, että Suomen tulee uudistaa muista Pohjoismaista jälkeen jäänyt translakinsa, kertoo maaliskuussa toteutettu kyselytutkimus.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, eduskunnan oikeusasiamies, monet kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt sekä laaja kansanrintama ovat ottaneet kantaa translain uudistuksen puolesta. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttava, ja sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee irrottaa lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arviosta. Translain uudistus on toteutettava osana seuraavaa hallitusohjelmaa, vaatii Trasek ry.

Kuvassa teksti: 42& suomalaisista kannattaa translain uudistusta. Eniten uudistusta kannatetaan: Tampereella (58%), pääkaupunkiseudulla (55%).

Suomen transihmisiä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä pahasti jäljessä aikaansa ja muita Pohjoismaita. Lain uudistusta seuraavalla hallituskaudella vaatii laaja joukko ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöjä, puolueita ja kansalaisia. Tuore tutkimus myös kertoo, että suomalaiset ovat valmiita translain uudistukseen: vain viidennes kansalaisista vastustaa lain uudistusta.

Sukupuolivähemmistöjen perusoikeuksia ajava Trasek ry teetti tutkimuksen suomalaisten asenteista translain uudistusta kohtaan. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Bilendi Oy viikolla 12. Kyselyn otos 1000 suomalaista vastaa täysi-ikäisiä suomalaisia alueelliselta, ikä- ja sukupuolijakaumaltaan. Tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Puolet suomalaisista vaatii hedelmättömyysvaatimuksesta luopumista, lain kokonaisuudistuksen kannatus laajinta nuorten keskuudessa

Kuvassa teksti: 4/5 translakia tuntevista on uudistamisen kannalla. 18-34-vuotiaista puolet kannattaa translain uudistamista. 18-24-vuotiaat tuntevat lain parhaiten. 55% 65-75-vuotiaista kannattaa hedelmättömyysvaatimuksesta luopumista.

Yksi lain räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia on vaatimus hedelmättömyystodistuksesta. Puolet suomalaisista on vaatimuksen poiston kannalla ja vain viidesosa vastaan. Kiinnostavasti eniten kannatusta hedelmättömyysvaatimuksen poisto saa vanhimmassa ikäryhmässä: 65-75-vuotiaista 55 prosenttia kannattaa vaatimuksen poistoa. Maantieteellisesti vaatimuksen poistoa kannatetaan eniten Tampereella (58 %) ja pääkaupunkiseudulla (55 %).

Mitä paremmin translain muutostarve ymmärretään, sitä todennäköisemmin lakimuutosta kannatetaan. Neljä viidestä (81 %) asian hyvin tuntevista on sitä mieltä, että Suomen tulee uudistaa translakinsa. Samoin neljä viidestä (82 %) asiaan perehtyneestä on sitä mieltä, että Suomen tulee luopua juridista sukupuoltaan korjaavan hedelmättömyysvaatimuksesta. Kaiken kaikkiaan translain muutostarve tunnetaan parhaiten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Vastaavanlaisia tutkimustuloksia on saanut aikaisemmin mm. Yhdysvaltalainen UCLA:n The Williams Institute: mitä huonommin transihmisten asioita tunnetaan, sitä konservatiivisemmat ovat asenteet heitä kohtaan.

Eniten kannatusta translain uudistus saa Suomessa nuorempien ikäryhmien joukossa: 18–24-vuotiaista puolet ja 25–34-vuotiaista lähes saman verran kannattaa uudistusta. Uudistus saa kannatusta myös 65–75-vuotiaiden joukossa, joista 45 prosenttia kannattaa uudistusta. 

Äänestyskäyttäytymisen perusteella jaoteltuna translain uudistamista kannattavat vahvimmin vasemmistoliiton (76 %), vihreiden (66 %) ja keskustan (52 %) äänestäjät. Suomalaisista naisista puolet kannattaa translain uudistusta, ja koko kansasta osuus on 42 prosenttia. Lain uudistamista vastustaa yhteensä 21 % suomalaisista. 37 % ei osaa sanoa kantaansa.

Kaiken kaikkiaan 18-24-vuotiaat ovat asian suhteen valveutuneimpia – heidän keskuudessaan pienin osa vastaa translain muutostarpeita koskeviin kysymyksiin “en osaa sanoa”. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja eduskunnan oikeusasiamies vaativat uudistusta, puolueet sitoutuneet viemään uudistuksen hallitusohjelmaan

Vuonna 2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen korjaamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Nykyisen lain ihmisoikeusloukkauksiin sekä ilmiselviin muutostarpeisiin ovat kiinnittäneet huomiota lukuisat kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Amnesty Internationaliin sekä useat viranomaistahot. Näiden lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on antamassaan ratkaisussa painokkaasti kiirehtinyt lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista, nykyisen lain nimen muuttamista, täysi-ikäisyyskriteerin uudelleenarviointia sekä sen poistamista sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa.

Translaista on poistettava vaatimus lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arvioista juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona. Juridisen sukupuolen korjaamisen – käytännössä oikean merkinnän saaminen passiin – tulisi perustua ihmisen omalle ilmoitukselle. Sukupuolen juridisen korjaamisen osalta laista tulee poistaa myös vaatimus täysi-ikäisyydestä. 

”Suomen lainsäädäntö on saatettava muiden Pohjoismaiden tasolle”, toteaa Trasek ry:n puheenjohtaja Anna Haapalainen. ”Uusi translaki ei ole keneltäkään pois. Kyse on siitä, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat ja heidän läheisensä on saatettava tasa-arvoisiksi muiden suomalaisten kanssa.”

Puolueista keskusta, kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovatsitoutuneet translain uudistukseen.