Sosiaali- ja terveysministeriön translain valmistelutyöryhmän selvitys

Trasek ry:n tiedote

21.2.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee asetti 16.4.2019 antamallaan päätöksellä translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmän toimikaudelle 1.5.2019 – 31.1.2020. Valmistelutyöryhmä julkaisi 31.1.2020 raportin Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistön oikeudellisen aseman järjestämiseksi. Trasek ry oli valmistelutyöryhmän kuultavana muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa syksyllä 2019. Kiitämme erityisesti valmistelutyöryhmää osallistavasta ja läpinäkyvästä työskentelystä. 

Trasek ry kiittää valmistelutyöryhmää mahdollisuudesta tulla kuulluksi translain valmistelussa sekä mahdollisuudesta lausua valmistelutyöryhmän raportista ennen sen julkistamista. Kannatamme sellaista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen kohdalla laajaa mallia, joka perustuu henkilön omaan ilmoitukseen (vaihtoehto B: Ilmoitusmenettely). Tässä mallissa itsemäärittelyoikeus toteutuisi ja se vastaisi hallitusohjelmassa kirjattuja tavoitteita parhaiten.

Trasek ry toteaa, että suppea malli ei vastaa sukupuolivähemmistöjen ihmis- ja perusoikeuksia ajavien järjestöjen näkemystä translain kokonaisuudistuksesta. Samoin toisen, vaihtoehtoisen, laajan mallin harkinta-aika (vaihtoehto A: harkinta-aika) loukkaisi sukupuoltaan korjaavien ihmisten oikeuksia edellyttämällä pitkää harkinta-aikaa sukupuolen juridisen vahvistamisen osalta. 

Esitämme, että sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen tulisi koskea myös alle 18-vuotiaita. Valmistelutyöryhmän raportissa alaikäisten oikeudet on huomioitu suhteellisen hyvin, mutta Trasek ry esittää huolensa alaikäisten oikeuksien kohdalla. Tämän lisäksi sukupuolen oikeudellista vahvistamista ei tulisi kirjata kohdistuvaksi vastakkaiseen sukupuoleen vaan kirjauksessa tulisi ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus. Muunsukupuolisten henkilöiden oikeudet tulla tunnustetuksi lainsäädännöllisesti tulisi asettaa tavoitteeksi myös translakia ja sen liitännäislakeja uudistettaessa. Onkin hyvä, että muistio huomioi muunsukupuolisten haasteellisen oikeudellisen tilanteen. Kolmannen juridisen sukupuolivaihtoehdon eteen tulisi myös Trasekin mukaan käynnistää oma lainvalmisteluprosessinsa. 

Trasek ry kiittää raportissa esiin nostettua huolta intersukupuolisten lasten tarpeettomista ja potilaiden itsemääräämisoikeutta loukkaavista kosmeettisista ja sukupuoliominaisuuksia muokkaavista lääketieteellisistä toimenpiteistä. Huomautamme kuitenkin, että vaikka vanhemmuuteen liittyvää sääntelytarvetta on muistiossa pohdittu, sukupuolineutraalit vanhemmuusmerkinnät on kirjattu “sateenkaarijärjestöjen toivomuksena”, ei työryhmän esittämänä sääntelyvaihtoehtona. Trasekin kanta on, että valmisteilla olevassa vanhemmuuslaissa tulee huomioida sukupuolisensitiivisyys sukupuolineutraaleilla vanhemmuusmerkinnöillä, jotta lainsäädäntö olisi kaikille yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, sukupuolesta riippumatta. 

Trasek odottaa jännityksellä, että perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru asettaa työryhmän, joka valmistelee hallituksen esitystä sekä toivottaa menestystä translain uudistamiseen ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. 

Trasek ry

Turussa 21. helmikuuta 2020

Valtioneuvoston kanslian hankeikkuna/Translain uudistamisen valmistelutyöryhmä

Vaihtoehtoiset sääntelymallit sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman vahvistamiseksi -raportti