WPATH:n ja USPATH:n lausunto Cass-raportista

Trasek on kääntänyt World Professional Association for Transgender Healthin ja United States Professional Association for Transgender Healthin antaman lausunnon Hilary Cassin raportista, joka käsitteli alaikäisille annettavia sukupuolenkorjaushoitoja Isossa-Britanniassa. WPATH:n ja USPATH:n kommentti purkaa Cassin raportissa olevia tutkimusmetodologisia ongelmakohtia ja tuo esiin, miten useammassa eurooppalaisessa maassa nähdään hyvänä hoitokäytänteenä estolääkkeiden antaminen alaikäisille transihmisille. 

Järjestönä pyrimme edistämään sitä, että transnuoret ja -lapset saisivat Suomessa asianmukaista hoitoa ja tulisivat kohdatuiksi ihmisinä. Trasek toivookin, että Suomessakin huomioitaisiin jatkossa WPATH:n hoitosuositukset alaikäisten hoitoja suunniteltaessa. Näiden hoitojen hyväksi havaituista, alaikäisten hyvinvointia tukevista vaikutuksista on tutkittua tieteellistä tietoa. WPATH:n ja USPATH:n kommentin lähdeluettelosta löytyy listausta tutkimuksista niistä kiinnostuneille.

Kommentti on luettavissa alkuperäiskielellään täältä. Alla on suomennos.

WPATH:n ja USPATH:n kommentti Cass-raportista

17. toukokuuta 2024

Hiljattain julkaistu Cass-raportista on tulos nelivuotisesta selvityksestä, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan National Health Service England (NHSE) käynnisti transsukupuolisten nuorten hoidon tieteellisestä perustasta ja transsukupuolisten hoitoon osallistuvien henkilöiden kokemuksista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se sisältää 32 suositusta transsukupuolisten nuorten hoidon uudelleenjärjestelystä Englannissa ja Walesissa. Tarkastelu tehtiin sen jälkeen, kun oli herännyt huoli lähetteiden määrän lisääntymisestä, sukupuolta vahvistavan sairaanhoidon näyttöperustasta ja vuodesta 1989 toimineen NHS Tavistock Clinicin sukupuoli-identiteetin kehittämispalvelun (Gender Identity Development Service, GIDS), joka oli ainoa kansallinen hoitopalvelu, jolla oli pitkä kliininen kokemus ja tietämys, ja joka oli ollut toiminnassa vuodesta 1989 ja suljettiin maaliskuussa 2024. Toistaiseksi ei ole toiminnassa yhtään uutta palvelua eikä niitä tule lähitulevaisuudessa olemaan huolimatta siitä mitä NHS England tai Hillary Cass väittävät. WPATH ja USPATH ovat erittäin huolissaan siitä, että tämä on jättänyt nuorille transsukupuolisille ja sukupuoleltaan erilaisille (TGD) ihmisille ja perheille vain vähän mahdollisuuksia saada transsukupuolista hoitoa. Tämä on tuhoisa tilanne transsukupuolisille nuorille ja heidän perheilleen, joiden oikeuksia loukataan, kun heiltä evätään lääketieteellisesti välttämätön hoito. Mielestämme tämä rikkoo täysin NHS:n perusasiakirjaan kirjattuja seitsemää perusarvoa.

Kaiken kaikkiaan WPATH ja USPATH ovat edelleen syvästi huolissaan Cassin raportin prosessiin ja sisältöön liittyvistä tosiasioista sekä sen seurauksista trans- ja sukupuoleltaan erilaisten nuorten hoidon tarjoamiselle. Seuraavassa on joitakin syitä: 

1. NHS England, joka tilaa ja rahoittaa erikoislääkäripalveluja, mukaan lukien nuorten ja aikuisten trans-terveydenhuolto Englannissa, nimitti Hillary Cassin vuonna 2020 ilman avointa tai kilpailullista prosessia. Hillary Cass on lastenlääkäri, jolla ei ole juuri lainkaan kliinistä kokemusta tai asiantuntemusta nuorten transsukupuolisten terveydenhuollosta. Hillary Cassilla ei myöskään ole merkittävää tutkijakelpoisuutta tai tutkimusasiantuntemusta transsukupuolisten terveyden alalla. Silti Cassin katsauksen väitetään antavan ”näyttöön perustuvia” suosituksia, jotka perustuvat kuuteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Yorkin yliopiston toteuttamaan järjestelmälliseen katsaukseen, jotka eivät sisällä mitään uutta tutkimusta, joka olisi ristiriidassa suositusten kanssa, jotka on annettu muun muassa American Academy of Pediatricsin (AAP), Endocrine Societyn ja WPATH:n ammatillisissa konsensusohjeissa. 

2. Jotkut kutsuvat Cassin katsausta ”riippumattomaksi” katsaukseksi viitaten siihen, että Hillary Cassilla oli vain vähän aiempaa tietoa tai kliinistä kokemusta trans- ja sukupuoleltaan erilaisista nuorista tai transsukupuolisten lääketieteestä ja kirurgiasta. Eräs Englannissa sijaitsevan sukupuoli-identiteettiklinikan johtava psykiatri kertoi Yhdistyneen kuningaskunnan valtakunnalliselle sanomalehdelle, että henkilökohtaista tai ammatillista kokemusta omaavien henkilöiden jättäminen mukaan arviointiin ”oli huolestuttanut monia alan edustajia”. He sanoivat: ”Toimeksiannossa todettiin, että Cassin katsaukseen ‘ei tarkoituksella sisälly aihepiirin asiantuntijoita, asiantuntijoita tai henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta sukupuolipalveluista’, ja tohtori Cass itse valittiin nimenomaan johtavana kliinikkona, ‘jolla ei ole aiempaa osallistumista … tälle alalle’. Pohjimmiltaan tietämättömyys sukupuolidysforian lääketieteestä asetettiin hyveeksi. En keksi vastaavaa lääketieteellistä prosessin arviointia, jossa ne, joilla oli kokemusta tai asiantuntemusta kyseisestä prosessista, hylättiin summittaisesti.” WPATH ja USPATH ovat täysin samaa mieltä. 

3. Toisin kuin Cassin katsauksessa suositellaan, WPATH ja USPATH kannattavat vakaasti Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People – versio 8, joka julkaistiin vuonna 2022 – ja joka perustuu paljon useampaan järjestelmälliseen katsaukseen kuin Cass Review – yhteistyössä The School of Evidence-based Practice Centerin kanssa Johns Hopkinsin yliopistossa, ja siinä katsotaan, että (tutkimukseen ja konsensukseen perustuva) näyttö on sellainen, että lääketieteellisen hoidon, mukaan lukien murrosikää estävät lääkkeet ja hormonihoito, tarjoaminen on hyödyllistä ja usein jopa hengenpelastavaa nuorille transsukupuolisille ihmisille, kun taas hoidon epääminen voi johtaa sukupuolidysforian lisääntymiseen ja vaikuttaa haitallisesti psykologiseen toimintakykyyn. Monet maat ovat suhtautuneet kriittisesti Cassin katsaukseen ja ovat eri mieltä sen perusteettomasta lääketieteellisestä lausunnosta, jonka mukaan murrosikää estävien lääkkeiden ja hormonihoidon käyttöä TGD-nuorille olisi rajoitettava ankarasti. Näihin maihin kuuluvat Kanada, Alankomaat, Belgia, Saksa, Itävalta, Sveitsi ja monet Yhdysvaltojen osavaltiot. Saksassa on laadittu (yhteistyössä Itävallan ja Sveitsin kanssa) uusi nuorten transsukupuolisten hoitoa koskeva ohjeistus, joka on parhaillaan 27 ammattijärjestön tarkasteltavana. Tässä ohjeessa ei rajoiteta murrosiän estolääkkeitä, ja se vastaa laajalti WPATH:n SOC8-suosituksia, jotka sisältyvät sen nuorille suunnattuun lukuun. Cassin katsaus näyttää olevan poikkeus, sillä siinä jätetään huomiotta yli kolmen vuosikymmenen kliininen kokemus tältä alalta sekä olemassa oleva näyttö, joka osoittaa hormonihoitojen hyödyt sukupuoleltaan erilaisten nuorten mielenterveyteen ja elämänlaatuun (1-9).

4. WPATH:lla ja USPATH:lla on myös vakavia huolenaiheita sen eettisyydestä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetaan murrosikää estäviä aineita TGD-nuorille ainoastaan tutkimusprotokollan yhteydessä. Konsensukseen ja asiantuntijoihin perustuvaa hoitoa ja kohtelua esiintyy monilla lääketieteen aloilla, myös lastenlääketieteessä. Satunnaistetun sokkoutetun kontrolliryhmän käyttö, joka johtaisi korkealaatuisimpaan näyttöön, ei ole eettisesti mahdollista. On eettisesti ongelmallista houkutella ihmisiä osallistumaan tutkimushankkeeseen ainoana tapana saada sellaista hoitoa, joka perustuu näyttöön, jota pidetään laajalti lääketieteellisesti tarpeellisena ja joka on usein raportoitu hengenpelastavaksi. Nykyaikaisessa lääketieteessä ei ole sijaa tällaisille käytännöille, jotka eivät ole oikeassa suhteessa korkeimman mahdollisen hoidon tarjoamiseen nuorille, kuten Cass Review -raportissa väitetään vaadittavan.

Riippumatta siitä, mitkä olivat tai eivät olleet tohtori Cassin aikomukset, Cassin arviointimenettelyssä jätettiin tarkoituksellisesti ja nimenomaisesti pois potilaiden ja heidän perheidensä sekä transsukupuolisten terveydenhuollon asiantuntijoiden valvonta, eikä sen sisällön tukena ole vankkaa menetelmää. Cassin katsaus perustuu valikoivaan ja epäjohdonmukaiseen todisteiden käyttöön, ja sen suositukset eivät useinkaan seuraa järjestelmällisissä katsauksissa esitetyistä tiedoista. Cassin katsaus riistää nuorilta trans- ja sukupuoleltaan erilaisilta ihmisiltä heidän ansaitsemansa laadukkaan hoidon ja aiheuttaa valtavaa ahdistusta ja haittaa sekä nuorille potilaille että heidän perheilleen.

Toimittajan huomio: Tätä lausuntoa on muutettu vastaamaan sitä tosiasiaa, että Saksan alaikäisiä transsukupuolisia koskeva hoito-ohjeistus on vielä arvioinnin alaisena

Lähteet

1. de Vries AL, McGuire JK, Steensma TD, Wagenaar ECF, Doreleijers TA, Cohen-Kettenis PT. Young adult psychological outcome after puberty suppression and gender reassignment. Pediatrics 2014;134:696-704. 

2. Mahfouda S, Moore JK, Siafarikas A, Zepf FD, Lin A. Puberty suppression in transgender children and adolescents. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:816-26. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30099-2 pmid: 28546095 

3. Mahfouda S, Moore JK, Siafarikas A, etal. Gender-affirming hormones and surgery in transgender children and adolescents. Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:484-98. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30305-X pmid: 30528161 

4. Turban JL, King D, Kobe J, Reisner SL, Keuroghlian AS. Access to gender-affirming hormones during adolescence and mental health outcomes among transgender adults. PLoS One 2022;17:e0261039. doi: 10.1371/journal.pone.0261039 pmid: 35020719 

5. Turban JL, King D, Carswell JM, Keuroghlian AS. Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation. Pediatrics 2020;145:e20191725. doi: 10.1542/peds.2019-1725 pmid: 31974216 

6. van der Miesen AIR, Steensma TD, de Vries ALC, Bos H, Popma A. Psychological functioning in transgender adolescents before and after gender-affirmative care compared with cisgender general population peers. J Adolesc Health 2020;66:699-704. doi: 10.1016/j.jadohealth.2019.12.018 pmid: 32273193 

7. Kuper LE, Stewart S, Preston S, Lau M, Lopez X. Body dissatisfaction and mental health outcomes of youth on gender-affirming hormone therapy. Pediatrics 2020;145:e20193006. doi: 10.1542/peds.2019-3006 pmid: 32220906 

8. Achille C, Taggart T, Eaton NR, etal. Longitudinal impact of gender-affirming endocrine intervention on the mental health and well-being of transgender youths: preliminary results. Int J Pediatr Endocrinol 2020;2020:8. doi: 10.1186/s13633-020-00078-2 pmid: 32368216 

9. Chen D, Berona J, Chan YM, Ehrensaft D, Garofalo R, Hidalgo MA, Rosenthal SM, Tishelman AC, Olson-Kennedy J. Psychosocial Functioning in Transgender Youth after 2 Years of Hormones. N Engl J Med. 2023 Jan 19;388(3):240-250. doi: 10.1056/NEJMoa2206297.