Trasek ry:n kannanotto Ylen MOT-ohjelmaan 9.12.2019

Trasek ry pitää positiivisena asiana, että detransitioitumisesta sekä (trans)nuorten tarpeista syntyy yhä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Setan hallituksen puheenjohtaja Sakris Kupila totesi MOT:n dokumentissa osuvasti, että detranstioituminen on osa sukupuolen moninaisuutta ja siten siitä keskusteleminen on tärkeää. 

On tärkeää kiinnittää huomioita nuorten mielenterveysongelmiin ja kysyä, miten heitä voi parhaiten tukea. Samalla tavalla on olennaista kysyä, miten vanhempia tuetaan ja miten heille annetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa niin lasten ja nuorten mielenterveysongelmista kuin myös sukupuolen moninaisuudesta. Läheisten aikuisten tuki on tärkeää kaikille nuorille. Transnuorille omaksi kokemassaan sukupuolessa eläminen arjessa, sekä läheisten aikuisten tuki tässä sosiaalisessa transitiossa, parantaa näiden nuorten hyvinvointia merkittävästi. Tuoreen Kouluterveystietokyselyn mukaan yksi neljästä sateenkaarinuoresta kokee fyysistä väkivaltaa kotona. Meitä Trasekissa ilahduttaa suuresti nähdä, miten MOT-dokumentissa esiintyvän Mesin kohdalla läsnäolevat aikuiset ovat hänen arjessaan mukana ja tukevat häntä. 

Ohjelmassa valitettavasti sekoittuvat useassa kohdassa kaksi eri asiaa: nuorten mielenterveysongelmat ja sukupuoliristiriita. Toimittaja tekee perustelemattomia johtopäätöksiä näiden yhteydestä. Toisen haastateltavan, Nitan, kohdalla korostuvat mielenterveysongelmien aiheuttamat haasteet. Keskeinen ongelma ovatkin Suomen riittämättömät mielenterveyspalvelut ja pitkät jonotusajat hoidon piiriin. Transsukupuolisuuden lisääntynyt esiintyvyys ei suoraan linkity mielenterveysongelmiin vaikka hoitamattomana sukupuoliristiriita voi oirehtia myös mielenterveydellisinä ongelmina. Vaikka mielenterveydestä on olennaista puhua osana keskustelua sukupuolesta tulee keskustelussa olla tarkka siinä miten nämä asiat liitetään toisiinsa. 

Keskeistä ohjelmassa olisi ollut tehdä selkeä erottelu terveydenhuollon ja järjestökentältä tulevan tuen välillä. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (ent. TTP) tarjoaa sosiaalista tukea ja siten käynnit siellä eivät linkity mitenkään lääketieteelliseen transprosessiin. Valitettavasti MOT:n dokumentissa tätä eroa ei tehdä riittävän selväksi. Samaten jää epämääräiseksi miten alaikäisen sukupuolenkorjausprosessiin hakeutuneen henkilön hoitopolku etenee. Alaikäisille ei tarjota leikkaushoitoja Suomessa. Trasekin tietojen mukaan hormonihoitoa ei juurikaan käytetä alaikäisten hoidossa. Hormoniblokkerihoidot, joista puhutaan translakiuudistukseen liittyvässä keskustelussa, sen sijaan mahdollistaisivat nuorille lisäaikaa pohtia rauhassa mahdollisia tulevia korjaushoitoja. Kuitenkin hormoniblokkerihoitojen saaminen, sekä Trasekin että translasten ja -nuorten vanhemmilta saatujen tietojen mukaan, on hyvin harvinaista. 

Ohjelmassa esitetään, että “netissä” ja “nettipalstoilla” vieraileva nuori voi joutua  transyhteisön painostamaksi tai ajautua sen vaikutuksesta itselleen vahingolliseen käytökseen. Saman väitteen voi käytännössä esittää mistä tahansa nuoriin liittyvästä asiasta. Internetin käyttöä on pidetty sen alkuajoista asti altistavana tekijänä ongelmakäytökseen. Tässäkin keskustelussa korostuu luotettavien aikuisten sekä asiallisen tiedon rooli. Nuorelle on tarjottava sekä läheisten aikuisten että asiantuntijoiden tukea ja mahdollisuus puhua turvallisessa ympäristössä aiheesta, joka hämmentää tai ahdistaa.

Ohjelmassa esitetään useita peräkkäisiä puheenvuoroja siitä, kuinka nimenomaan vertaisryhmä olisi aiheuttanut ahdistuksen ja saanut yksinään aikaan halun korjata sukupuolta. Transaktivistien haastattelu olisi saattanut antaa monipuolisemman kuvan siitä, miten itsenäisesti järjestäytyvät vertaisryhmät toimivat silloin, kun vertaistuen piiriin hakeutuu uusi henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettiin liittyvää hämmennystä, ahdistusta tai ristiriitaa. Lähtökohtaisesti vertaistuen piirissä kuunnellaan ihmisen omaa kokemusta ja annetaan hänelle tilaa pohtia omaa sukupuoltaan rauhassa. 

Ohjelmassa esiintyneiden huoltajien huoli siitä, että sukupuoliristiriita syntyy tyhjästä hyvin äkillisesti (ns. Rapid Onset Gender Dysphoria eli ROGD) on ensinnä ongelmallinen siksi, että se ei suinkaan aina vastaa transsukupuolisen omaa kokemusta. Toiseksi, se pohjautuu yhteen, myöhemmässä tieteellisessä tarkastelussa kumottuun, tutkimukseen, jonka tutkimusasetelma ei täyttänyt hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Ohjelman tekijöiden vastuulla olisi ollut tehdä taustatyö huolellisesti. 

MOT-dokumentti tuottaa harhakuvan siitä, että kyseessä olisi yleinen ilmiö jossa sukupuoliristiriidan kokemus syntyy tyhjästä. Ohjelmassa esitetään myös, että vain vanhemmat kykenevät arvioimaan nuoren sukupuoliristiriidan kokemuksen äkillisyyden. Tästä oletuksesta käsin toimiessa lähestytään niin Lapsen oikeuksien kuin lain rikkomista. Tässä kehystyksessä maalataan kohtuuttomia uhkakuvia siitä, että lapsi voidaan huostaanottaa hoitojen takaamiseksi. Dokumentissa haastateltua huostaanotettua nuorta tai lastensuojeluviranomaisia ei kuitenkaan esimerkiksi kuultu ollenkaan. 

Trasek kannustaa myös jatkossa sisällyttämään esimerkiksi muunsukupuoliset sekä  transtytöt ja -naiset keskusteluun. Muutoin aiheeksi rajautuu syntymässä tytöiksi määriteltyjen kehonkuva, eikä niinkään transsukupuolisuus, transnuoret tai detransitioituminen. Lisäksi pidämme kummallisena, ettei ohjelmassa huomioitu yhtään henkilöä jonka elämänlaatu olisi parantunut korjausprosessin myötä. Sekä maailmalla että Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että useimmiten korjausprosessi parantaa elämänlaatua. 

Trasek haluaa kiinnittää huomion siihen, miten ohjelman kehystys tuottaa hyvin yksipuolisen ja sensaationhakuisen kuvan transnuorten hoidoista ja aiheuttaa näin sekä transvihaa että psyykkistä kuormitusta jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevalle vähemmistölle. Ohjelmassa sekoitetaan lääketieteellinen transitio ja sosiaalinen transitio. Siinä yhdistetään myös useamman kerran nuorille ja aikuisille tarjottavat hoidot ja jätetään kokonaan selventämättä, miten nuorten ja aikuisten hoitopolut eroavat toisistaan. 

Ohjelmassa mainitaan myös, että detransitioita on enemmän kuin aikaisemmin. Toimittaja jättää mainitsematta sen, että transitioiden määrän kasvaessa myös detransitioiden määrä kasvaa. Trasekin haastatteleman transpoliklinikan työntekijän mukaan detransitioiden määrä ei kuitenkaan ole kasvanut suhteellisesti enemmän vaan nimenomaan samassa tahdissa transitioiden kanssa. Tämä viittaa suoraan siihen, että detransitioiden määrä on suhteellisen vakio.

Trasek ry:n näkökulmasta ainakin seuraavia hyvien journalististen tapojen periaatteita ei ole noudatettu:

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. 

Trasek ry:n hallitus 

Lisätietoja tarvittaessa antaa Trasekin puheenjohtajisto, puheenjohtajisto(a)trasek.fi 

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa, Tiedotteet | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Trasek ry:n kannanotto Ylen MOT-ohjelmaan 9.12.2019

Trasek käynnistää #translaki2019-kampanjan translakiuudistuksen puolesta

Kuvassa teksti: Translaki 2019. Tehdään tästä tulevaisuudesta totta.

Trasek ry potkaisee käyntiin kampanjan, joka vaatii translain kokonaisuudistusta!

#translaki2019 on kampanja, jonka tavoitteena on saada translain kunnianhimoinen uudistus kirjatuksi Suomen uuteen hallitusohjelmaan. Uudistuksen myötä keneltäkään suomalaiselta ei enää vaadittaisi lisääntymiskyvyttömyyttä tai raskasta vuosia kestävää lääketieteellistä tutkimusta ehtoina oikean juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Sukupuolen juridinen korjaaminen tulee erottaa lääketieteellisestä ja psykiatrisesta prosessista. Juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee Suomessakin perustua vain ihmisen omaan ilmoitukseen.

Kuvassa teksti: ”Mulle uusi translaki merkitsisi vapautta.” #translaki2019

Kampanjaa kanssamme on ollut toteuttamassa pro bonona viestintätoimisto Miltton oy. Kampanjaa tukevat myös mm. Seta ry, Väestöliitto, Amnesty, Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelu, Sateenkaariperheet ry ja Miehet ry.

Haluamme kutsua teistäkin jokaisen näyttämään tukenne, jotta translain uudistuksen jälkeisestä Suomesta tulee oikeasti totta. Näin voit osallistua kampanjaan:

– Voit kertoa sosiaalisen median kanavissa että kannatat translain muuttamista ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi käyttämällä aihetunnistetta #translaki2019.
– Voit vaihtaa profiilikuvaan kampanjan kuvakehyksen hakemalla translaki2019-hakusanalla täältä:https://www.facebook.com/profilepicframes
– Voit taklata yleisiä ennakkoluuloja jakamalla somejakokuvia, jotka on koottu Facebook-sivun kuva-albumiin https://www.facebook.com/pg/Translaki2019/photos/?tab=album&album_id=466943974139766.
– Voit tukea kampanjaa lahjoittamalla Setan meille järjestämään varainkeruuseen. Pienikin lahjoitus auttaa ja käytetään lyhentämättömänä Trasekin työhön: https://www.facebook.com/donate/665185963911428/10156525214449412/

Täällä voitte seurata kampanjan etenemistä:
www.translaki2019.fi
Facebook Translaki 2019
Twitter: @translaki2019
Instagram: @translaki2019

Kampanjan aihetunniste on #translaki2019

Kuvassa teksti: Translain uudistuksen jälkeinen Suomi näyttää tältä. Tehdään tästä tulevaisuudesta yhdessä totta. #translaki2019

Tallennettu kategorioihin Uutiset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Trasek käynnistää #translaki2019-kampanjan translakiuudistuksen puolesta

Tuore tutkimus: Vain viidennes suomalaisista vastustaa translain uudistusta

Eniten kannatusta translain uudistus saa nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Mitä paremmin translain muutostarpeet ymmärretään, sitä todennäköisemmin muutosta kannatetaan. Neljä viidestä asian tuntevista on sitä mieltä, että Suomen tulee uudistaa muista Pohjoismaista jälkeen jäänyt translakinsa, kertoo maaliskuussa toteutettu kyselytutkimus.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, eduskunnan oikeusasiamies, monet kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt sekä laaja kansanrintama ovat ottaneet kantaa translain uudistuksen puolesta. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttava, ja sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee irrottaa lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arviosta. Translain uudistus on toteutettava osana seuraavaa hallitusohjelmaa, vaatii Trasek ry.

Kuvassa teksti: 42& suomalaisista kannattaa translain uudistusta. Eniten uudistusta kannatetaan: Tampereella (58%), pääkaupunkiseudulla (55%).

Suomen transihmisiä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä pahasti jäljessä aikaansa ja muita Pohjoismaita. Lain uudistusta seuraavalla hallituskaudella vaatii laaja joukko ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöjä, puolueita ja kansalaisia. Tuore tutkimus myös kertoo, että suomalaiset ovat valmiita translain uudistukseen: vain viidennes kansalaisista vastustaa lain uudistusta.

Sukupuolivähemmistöjen perusoikeuksia ajava Trasek ry teetti tutkimuksen suomalaisten asenteista translain uudistusta kohtaan. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Bilendi Oy viikolla 12. Kyselyn otos 1000 suomalaista vastaa täysi-ikäisiä suomalaisia alueelliselta, ikä- ja sukupuolijakaumaltaan. Tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Puolet suomalaisista vaatii hedelmättömyysvaatimuksesta luopumista, lain kokonaisuudistuksen kannatus laajinta nuorten keskuudessa

Kuvassa teksti: 4/5 translakia tuntevista on uudistamisen kannalla. 18-34-vuotiaista puolet kannattaa translain uudistamista. 18-24-vuotiaat tuntevat lain parhaiten. 55% 65-75-vuotiaista kannattaa hedelmättömyysvaatimuksesta luopumista.

Yksi lain räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia on vaatimus hedelmättömyystodistuksesta. Puolet suomalaisista on vaatimuksen poiston kannalla ja vain viidesosa vastaan. Kiinnostavasti eniten kannatusta hedelmättömyysvaatimuksen poisto saa vanhimmassa ikäryhmässä: 65-75-vuotiaista 55 prosenttia kannattaa vaatimuksen poistoa. Maantieteellisesti vaatimuksen poistoa kannatetaan eniten Tampereella (58 %) ja pääkaupunkiseudulla (55 %).

Mitä paremmin translain muutostarve ymmärretään, sitä todennäköisemmin lakimuutosta kannatetaan. Neljä viidestä (81 %) asian hyvin tuntevista on sitä mieltä, että Suomen tulee uudistaa translakinsa. Samoin neljä viidestä (82 %) asiaan perehtyneestä on sitä mieltä, että Suomen tulee luopua juridista sukupuoltaan korjaavan hedelmättömyysvaatimuksesta. Kaiken kaikkiaan translain muutostarve tunnetaan parhaiten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Vastaavanlaisia tutkimustuloksia on saanut aikaisemmin mm. Yhdysvaltalainen UCLA:n The Williams Institute: mitä huonommin transihmisten asioita tunnetaan, sitä konservatiivisemmat ovat asenteet heitä kohtaan.

Eniten kannatusta translain uudistus saa Suomessa nuorempien ikäryhmien joukossa: 18–24-vuotiaista puolet ja 25–34-vuotiaista lähes saman verran kannattaa uudistusta. Uudistus saa kannatusta myös 65–75-vuotiaiden joukossa, joista 45 prosenttia kannattaa uudistusta. 

Äänestyskäyttäytymisen perusteella jaoteltuna translain uudistamista kannattavat vahvimmin vasemmistoliiton (76 %), vihreiden (66 %) ja keskustan (52 %) äänestäjät. Suomalaisista naisista puolet kannattaa translain uudistusta, ja koko kansasta osuus on 42 prosenttia. Lain uudistamista vastustaa yhteensä 21 % suomalaisista. 37 % ei osaa sanoa kantaansa.

Kaiken kaikkiaan 18-24-vuotiaat ovat asian suhteen valveutuneimpia – heidän keskuudessaan pienin osa vastaa translain muutostarpeita koskeviin kysymyksiin “en osaa sanoa”. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja eduskunnan oikeusasiamies vaativat uudistusta, puolueet sitoutuneet viemään uudistuksen hallitusohjelmaan

Vuonna 2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen korjaamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Nykyisen lain ihmisoikeusloukkauksiin sekä ilmiselviin muutostarpeisiin ovat kiinnittäneet huomiota lukuisat kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Amnesty Internationaliin sekä useat viranomaistahot. Näiden lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on antamassaan ratkaisussa painokkaasti kiirehtinyt lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista, nykyisen lain nimen muuttamista, täysi-ikäisyyskriteerin uudelleenarviointia sekä sen poistamista sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa.

Translaista on poistettava vaatimus lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arvioista juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona. Juridisen sukupuolen korjaamisen – käytännössä oikean merkinnän saaminen passiin – tulisi perustua ihmisen omalle ilmoitukselle. Sukupuolen juridisen korjaamisen osalta laista tulee poistaa myös vaatimus täysi-ikäisyydestä. 

”Suomen lainsäädäntö on saatettava muiden Pohjoismaiden tasolle”, toteaa Trasek ry:n puheenjohtaja Anna Haapalainen. ”Uusi translaki ei ole keneltäkään pois. Kyse on siitä, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat ja heidän läheisensä on saatettava tasa-arvoisiksi muiden suomalaisten kanssa.”

Puolueista keskusta, kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovatsitoutuneet translain uudistukseen.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet, Tutkimukset, Uutiset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tuore tutkimus: Vain viidennes suomalaisista vastustaa translain uudistusta

Lista sukupuolineutraaleista etunimistä päivitetty

Lista sukupuolineutraaleista etunimistä on päivitetty. Trasekin aktiivin kokoamassa listassa on nyt 1061 sukupuolineutraalia nimeä, jotka on koottu Väestörekisterikeskuksen tammikuussa julkaisemista tilastoista.

Lista sukupuolineutraaleista nimistä (27249 latausta)
Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Kommentit pois päältä artikkelissa Lista sukupuolineutraaleista etunimistä päivitetty

Muunsukupuolisten hoitolinjauksista

LAUSUNTO 17.8.2018

Trasekin tietoon tuli syksyllä 2017, että Helsingin ns. transpoliklinikalla oli vaikeuksia saada lähetteitä leikkaus- ja hormonihoitoon, jos oli muunsukupuolinen (ts jos oli saanut diagnoosin F64.8). Hoitotaho viittasi tutkimustiedon puutteeseen mitä tulee muunsukupuolisten ihmisten hoitotarpeisiin. Elokuussa 2018 ylilääkäri vaihtui Tampereen transpolilla, jolloin Tampereelle tuli sama linjaus. Näin ollen tällä hetkellä kukaan ainakaan avoimesti muunsukupuolinen (F64.8 -diagnoosilla) ei saa enää uusia lähetteitä hormoni- tai leikkaushoitoon.

Onkin totta, että mitään käypä hoito -ohjetta ei ole olemassa. Kansainväliset tutkimukset ja suositukset, muun muassa Suomeenkin tuloaan tekevä ICD-11 tunnustavat kuitenkin muunsukupuolisuuden ja muunsukupuolisten potilaiden fyysisistä hoidoista kokeman hyödyn. Dysforia on yhtä todellinen riippumatta diagnoosista ja ICD-11:kin puhuu enemmän dysforiasta, kuin sukupuoli-identiteetistä. Yhteisössä on taas pitkään ollut tiedossa, että jokaisen transihmisen kokema kehoristiriita on erilainen ja vaatii omanlaisensa hoidon, diagnoosista tai identiteetistä riippumatta. Tämä ei ole transihmisen patologisointia, vaan yksilölähtöistä, laadukasta ja läpinäkyvää hoitoa. Luonnollisesti niille transihmisille, jotka eivät kaipaa fyysisiä hoitoja näitä ei tule myöskään toteuttaa, diagnoosista riippumatta, transidentiteetin patologisoinnin välttämiseksi.

Nbflag8

Muunsukupuolisuuslippu (kuvan lähde: Gender Wiki)

Kaikilla transsukupuolisilla on samat hoitovaatimukset, identiteetistä riippumatta: hoidon tulee olla yksilöllistä, perustua yksilön tarpeisiin ja hoitopäätösten tulee olla läpinäkyviä ja tapahtua yhteistyössä hoidettavan kanssa. Diagnostiikassa ja hoidossa ei pidä keskittyä siihen, mikä on sukupuoli, vaan siihen, millaisia hoitoja tarvitsee. Halu korjaushoitoihin on nähtävä osana itsemääräämistä ja oman identiteetin vahvistamista, ei psykopatologisena oireena. Lääketieteellinen hoito ei siis tarkoita transihmisen medikalisoimista. Ymmärrämme, että ihmismäärän 17-kertaistuttua transpoleilla resurssipuute aiheuttaa ongelmia, mutta on myös tärkeä huomata, että resurssipuute ei oikeuta kohdentamaan säästötoimia vain tiettyyn potilasryhmään. Sen sijaan Trasek kiittää työstä mitä transpolien henkilökunta on tehnyt omien organisaatioidensa sisällä resurssipulan esilletuomiseksi ja toivomme hartaasti, että tämä työ jatkuu, kunnes tarvittavat resurssit on varmistettu.

Trasek peräänkuuluttaa myös avointa kommunikaatiota linjasta etujärjestöjen ja muiden relevanttien tahojen kanssa. Lisäksi Trasek on keskustellut vastuuministeri Saarikon kanssa ja toivoo, että ministeriö vaikuttaa myös hoitoasetukseen, jotta tasa-arvoinen pääsy hoitoon oireen, eli kehoristiriidan, perusteella identiteetin sijaan varmistettaisiin.

Hallituksen puolesta:
Puheenjohtaja Panda Eriksson
puheenjohtaja(a)trasek.fi tai fb

Lyhyesti vaatimukset:
-Hoidon tulee olla yksilöllistä, perustua yksilön tarpeisiin ja hoitopäätösten tulee olla läpinäkyviä ja tapahtua yhteistyössä hoidettavan kanssa
-Diagnostiikassa ja hoidossa ei pidä keskittyä siihen, mikä on sukupuoli, vaan siihen, millaisia hoitoja potilas/hoidettava tarvitsee.
-Halu korjaushoitoihin on nähtävä osana itsemääräämistä ja oman identiteetin vahvistamista, ei psykopatologisena oireena.
-Resurssien riittävyys varmistettava, jotta potilaat eivät kärsi hallinnollisista syistä (jonoista).
-Avointa kommunikaatiota hoitolinjasta etujärjestöjen ja muiden relevanttien tahojen kanssa

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Kommentit pois päältä artikkelissa Muunsukupuolisten hoitolinjauksista

Linjaukset alaikäisten henkilöiden juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista         

Trasek ry:n linjaukset alaikäisten henkilöiden juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista

Transihmisten hoitoparadigma on maailmanlaajuisesti muuttunut ja on vielä muuttumassa. Suomessa on viime aikoina vaadittu translain kokonaisuudistusta huomioiden alaikäiset henkilöt: nuoret ja lapset. Muun muassa Maailman lääkäriliitto otti kantaa vuonna 2015 ja esitti, että transihmisten valintoja tulee kunnioittaa sekä että jokaisella on oikeus määrittää oma sukupuolensa. Suomessa myös Ihmisoikeusvaltuuskunta on monien ihmisoikeustoimijoiden tapaan ottanut kantaa lainsäädännön uudistamiseksi ihmisoikeusperusteiseksi. Myös Lapsiasiavaltuutettu on käsitellyt alaikäisen (lapsen tai nuoren) itsemääräämisoikeutta sukupuoleen Pyöreän pöydän keskustelussa vuonna 2017. Lapsella on myös itsemääräämisoikeus hänen asioidessaan terveydenhuollossa.

Juridinen sukupuoli

Trasek ry kannattaa mallia joka on lähellä Norjan lainsäädännön mukaista käytäntöä. 

Trasek suosittelee, että kaikki yli 15-vuotiaat voivat saada sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan. Myös alle 15 -vuotiaat voisivat vahvistaa juridinen sukupuolensa huoltajan/huoltajien luvalla ja ratkaisua tehtäessä lasta pitää kuulla hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Mikäli vanhemmilla on haluttomuutta tai kykenemättömyyttä luoda nuorelle turvallista kasvuympäristöä, on oltava mahdollisuus lastensuojelullisille toimenpiteille ja lastensuojelun ammattilaisilla tulisi olla oikeus tehdä hakemus lapsen pyynnöstä, mikäli huoltaja tai huoltajat kieltäytyvät. On huomioitava, että tämä koskee juridista sukupuolenkorjausta, eikä tämä ole sidoksissa lääketieteellisiin hoitoihin. 

Sosiaalinen transitio

Sosiaalisen transitio sukupuoliristiriidan takia tulisi olla mahdollista toteuttaa sitä toivovalle transkokemuksen omaavalle lapselle. Sosiaalisessa transitiossa voi nimi ja juridinen sukupuoli olla muutettu lapsen identiteettiä vastaavaksi, mikäli se lainsäädännöllisesti olisi mahdollista, tai lapsesta muuten käytetään hänen toivomaansa etunimeä. Trasek ry:n kanta on, että lapselle on suotava oikeus olla oma itsensä, ilmaista sukupuoltaan sen mukaan, miten hän sen itse kokee, sekä taattava turvallinen ympäristö, jossa lapsi hyväksytään itsenään ja jossa lapsi voi puhua vapaasti näistä teemoista Tämä tarkoittaa kannustavaa ja avoimesti suhtautuvaa perhettä ja ympäristöä. Joillakin lapsilla sukupuolikokemus saattaa kestää vain melko lyhyen aikaa, mutta monilla kyseessä on aikuisuuteen asti kestävä kokemus, jolloin nuori yleensä toivoo hoitoja puberteetin alettua.

Lääketieteellinen tutkimus

Nuoret pääsevät stm:n asetuksen mukaisiin kahdessa yliopistosairaalassa sijaitseviin tutkimusyksikköihin, jotka tutkivat sukupuoli-identiteettiristiriitaa, vasta aikaisintaan 13-vuotiaina. Tarkoitus on diagnosoida transsukupuolisuus. Nuorten tutkimukset tehdään nuorisopsykiatriassa ja sinne pääsyn alaikäraja on yleensä 14 vuotta.

Trasek ry:n mielestä tämä ikäraja voi olla monessa tapauksessa liian korkea. Transnuorelle kolmeentoista ikävuoteen odottaminen on todella pitkä odotusaika, sillä tuona aikana monet syntymässä määritellylle sukupuolelle tyypilliset piirteet ovat jo saattaneet kehittyä. Olisi perusteltua, että hyvin nuorena vuosia kestänyttä sukupuoliristiriitaa kokenutta lasta olisi tukemassa ja hänen kehitystään seuraamassa taho, jolla olisi tietoa ja ymmärrystä hoitokäytännöistä ja -ajankohdista, jolloin lapsen tutkimuksen alku ei viivästyisi ja mahdollinen hormoniblokkerihoito voitaisi aloittaa yksilöllisesti tarpeen mukaan tutkimusvaiheen aikana tai jälkeen jo ennen nuorisopsykiatriaan pääsyn ikärajoja. 

Lääketieteellinen hoito

Trasek ry:n kanta on, että nuorten hoitoja sukupuoliristiriitaan ei pidä nähdä joko- tai -tilanteena, vaan tulee löytää jokaisen potilaan tarpeiden mukainen yksilöllinen hoitomalli eli nuorella tulee olla lähtökohtaisesti mahdollisuus aloittaa ns. hormoniblokkerihoidot yksilöllisen tarpeen mukaan. Hormoniblokkereilla lykätään puberteetin alkamista ja estetään syntymässä määritellylle sukupuolelle ominaisten piirteiden kehittyminen liian huomattaviksi joka voi aiheuttaa kaltoinkohtelua, syrjintää ja leimautumista. Hormoniblokkerihoidot antavat nuorelle mietintäaikaa ja mahdollistavat aikaa lisäselvitysten tekemiselle, joten tämä on nähtävissä myös nuorta suojaavana toimenpiteenä. 

Nuorten sukupuoliristiriitoja hoitavien tahojen ylilääkärit Kaltiala-Heino, Suomalainen ja nuorisopsykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta ovat todenneet (Helsingin Sanomat 14.1.2018) , että transsukupuolisille alaikäisille hormonaaliset hoidot ovat yksilöllisesti arvioituna mahdollisia ja että Suomessa toimitaan kansainvälisten suositusten mukaan, kuten muissakin Euroopan maissa. Kansainvälisillä suosituksilla tarkoitetaan WPATH (World Professional Association for Transgender Health) hoitosuosituksen 7. versiota, jonka mukaan nuori mm. voidaan lähettää puberteettia jarruttaviin hormonihoitoihin sukupuoliristiriidan lievittämiseksi. WPATH:n hoitosuosituksissa on kohta, jossa ilmaistaan yksiselitteisesti, että hormoni- ja operatiiviset hoidot ovat tarpeen joillekin nuorille.

Hormoniblokkerihoitoa varten biologisen murrosiän tulee olla käynnistynyt. Normaalin murrosiän alkamisen vaihteluväli on suuri, 8–13,5-vuotta.  Vastakkaisen hormonihoidon aloittamiseen ikärajana pidetään 16 vuotta. Monella nuorella nykyisin puberteetti saattaa alkaa jo noin 10 vuoden ikäisenä, joten hormoniblokkerihoidon aikaisin mahdollinen aloitusaika on saattanut mennä jo monilla ohi ennen tutkimukseen pääsyä tai tutkimuksien loppua. Joillakin blokkerihoito on aloitettu myöhemmin puberteetissä, kun nuoren käymä tutkimusvaihe on ohi, lähinnä estämään luontaista hormonituotantoa oman hormonitoiminnan jo alettua.

Tutkimusten mukaan (mm. Alanko 2014) transnuorten itsensä vahingoittamisen ja jopa itsemurhayritysten esiintyvyysprosentti on hälyttävän korkea. Hoitamaton sukupuoliristiriita tuottaa kärsimystä ja maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän kuin ajoissa käynnistetty hoito.

 

Trasek ry:n Julian Honkasalo puhuu huomenna 25.4. Transihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantaminen -seminaarissa Pikkuparlamentissa. Tapahtuma streamataan livenä Seta ry:n Youtube-kanavalla. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Panda Eriksson, puheenjohtaja(a)trasek.fi

Tallennettu kategorioihin Julkaisut, Kirjoitukset, Tiedotteet | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Linjaukset alaikäisten henkilöiden juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista         

Kela vaatii selvitystä testosteronivalmistereseptin tarpeellisuudesta perustoimeentulotukea varten

Radikaalia mielenterveyttä -blogissa julkaistiin 13.4.2018 kirjoitus transihmiseltä, jolta Kelaa vaatii selvitystä, sillä hänen testosteronivalmistereseptin tarpeellisuuteen ei sellaisenaan uskota ja näin ollen hänen perustoimeentulohakemuksensa ei mennyt läpi.

”Perustoimeentulotukihakemuksesi tullaan jatkossa hylkäämään testosteronivalmisteiden osalta, ellet esitä sellaista hyvän hoitokäytännön mukaista lääketieteellisesti perusteltua selvitystä, jonka perusteella testosteronivalmisteet ovat sairautesi hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä. Hoidon tarpeellisuuden ja välttämättömyyden selvittämiseksi pyydämme sinua toimittamaan hoitavan lääkärin laatiman lisäselvityksen.”

Vastaava poli viittaa Omakantaan. Omakannasta saa toki erikseen sairauskertomukset, jotka eivät missään nimessä kaikkine yksityiskohtineen kuulu Kelalle, tai diagnoosilistoja ja lähetemerkintöjä, josta diagnoosi ja sen tarpeellisuus käyvät ilmi. Näistä ei kuitenkaan saa Kelan kaipaamaa ”lääketieteellisesti perusteltua selvitystä”, jonka pitäisi tulla suoraan hoitavalta lääkäriltä, eli hormonipolilta/naikkarilta.

On huomautettavaa, että transsukupuolisen hormonihoito on ns. off label -hoitoa, vaikka vakiintunut käytäntö onkin. Tämä tarkoittaa, että hormonivalmisteita ei ensisijaisesti käytetä ”transsukupuolisuuden hoitoon”. Onhan Kela erityiskorvattavuuskin muotoiltu niin, että kyseessä on ”sukurauhasten vajaatoimintaa” – niinkin sen voi ilmaista, jos kyseessä on tilanne, jossa ko. sukurauhasia ei ole ollenkaan.

Asiasta on tuoreita eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja, jossa käsitellään kilpirauhas- ja ADHD-lääkitystä, mutta samoin sanamuodoin. EOA ratkaisi asian aikaisemmin Kelan tappioksi ja vaati lisäksi selvitystä.

Kyseessä on ihmisen toimeentulo. On pelottavaa, että lääkkeiden tarpeellisuudessa Kela ohittaa lääkäreiden arvion – vaarassa on yksityisyyden lisäksi terveys ja pahimmillaan henki. Kelalla ei ole minkäännäköisiä valtuuksia tehdä lääketieteellisiä päätöksiä.

Trasek on valmis avustamaan parhaansa mukaan esimerkiksi kantelun kirjoittamisessa ja kehotammekin ottamaan yhteyttä osoitteeseen tarvittaessa neuvonta at trasek piste fi.

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Kommentit pois päältä artikkelissa Kela vaatii selvitystä testosteronivalmistereseptin tarpeellisuudesta perustoimeentulotukea varten

Vastine Seurakuntalaisen artikkeliin

Seurakuntalainen julkaisi 14.2. Jenni Revon artikkelin ”Monet katuvat sukupuolenvaihdostaan, mutta siitä ei saa puhua julkisesti”. Koska juttu perustui pitkälti yksittäisten ihmisten lausuntoihin, kokee Trasek ry tärkeäksi nostaa esille vertaisarvioituja tutkimuksia aiheesta. Keskeinen tutkimustulos on, että sukupuolenkorjausprosessi parantaa huomattavasti elämänlaatua. N. 85 % hoidetuista potilaista koki sukupuoliristiriidan helpottuneen hoitojen seurauksena. (Murad et al 2010.) Transsukupuolisten itsemurhayritystilastot ovat masentavaa luettavaa: 40 % hoitamattomista sukupuolidysforiasta kärsivistä suomalaisista nuorista on harkinnut tai yrittänyt itsemurhaa (Alanko 2014). Hoito vähentää itsemurha- ja syrjäytymisriskiä ja on siis varsin tuloksellista. Laajassa saksalaisseurannassa todetaan, että ns. takaisintransitiot ovat erittäin harvinaisia, eikä niiden määrä ole lisääntynyt viime vuosina. Hoidetuista potilaista 0,4 % oli kokenut katumusta, mutta se liittyi sukupuolenkorjaushoidolla saatuun tulokseen, eikä identiteettikokemuksen muuttumiseen.

Menneisyydessä käytetyt ”eheytysterapiat”, joihin Repo viittaa esittämällä McHugh’n mielipiteen, joilla sukupuoliristiriidasta kärsiviä henkilöitä yritettiin ”hoitaa”, on todettu tehottomiksi ja psyykkistä kärsimystä lisääviksi. Amerikan Psykiatriyhdistys pitää ”hoitomuotoa” epäeettisenä. Repo on oikeassa kirjoittaessaan, että WHO on uusimassa tautiluokitusta, sillä käsitys transsukupuolisuudesta on muuttunut. 10 milj. lääkäriä edustava Maailman lääkäriliitto antoi 2015 julkilausuman, jossa todettiin ettei transsukupuolisuus ei ole sairaus tai häiriö ja että jokaisella on oikeus määrittää oma sukupuolensa.

Itsemäärämisoikeuteen perustuva translaki on jo otettu käyttöön Norjassa ja Tanskassa. Suomi onkin saanut YK:n UPR-prosessissa useilta mailta suosituksen uudistaa translakia. Myös Suomen kansallinen ihmisoikeusvaltuuskunta esitti kannanotossaan 2017, että Suomen hallituksen on edistettävä translain uudistamista.

Clarissa Jäärni sekä hallitus 2017
Trasek ry

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Vastine Seurakuntalaisen artikkeliin

Trasekin vuosikokous 2018

Trasekin vuosikokouskutsu julisteena

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat, Tiedotteet, Uutiset | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Trasekin vuosikokous 2018

Mediassa paljon sukupuoliteemaa esillä tällä viikolla!

Tällä viikolla on julkaistu useita juttuja sukupuolen korjaamiseen, sukupuoltaan pohtivien lasten ja nuorten tukemiseen ja translakiin liittyen. Trasekin ja Setan translakikampanjan vaatimuksena on translain kokonaisuudistus itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja tavoite koskee myös alaikäisiä.

Katso kampanjamme tuorein video transnuorista Santeri ja Tyler ja kuule mitä heillä on sanottavaa!

 

Tänään julkaistun Taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan 71 % suomalaisista hyväksyisi ja tukisi lastaan, jos tämä ilmoittaisi olevansa toista sukupuolta kuin on syntymässä määritelty. Kyselyn mukaan 17 % kertoi, että olisi pettynyt lapsen ajatuksiin, mutta ei näyttäisi sitä lapselleen. Vain viisi prosenttia ei hyväksyisi, jos lapsi kyseenalaistaisi sukupuolensa. Tutkimusta varten haastateltiin lähes tuhat 15-79 -vuotiasta suomalaista.

Kouluterveyskyselyn mukaan jopa 5 prosenttia suomalaisnuorista kokee sukupuolensa muuksi kuin selkeästi tytöksi tai pojaksi. Sukupuoltaan pohtivien, transnuorten ja muunsukupuolisten nuorten yhteydenottojen määrä on kasvanut niin Trasekilla ja Setan Transtukipisteellä kuin nuoria hoitavilla transpoleillakin. Tiedon lisääntyminen sukupuolen moninaisuudesta ja tieto vanhempien mahdollisesti myönteisestä suhtautumisesta auttaa lapsia ja nuoria varhaisemmassa vaiheessa kertomaan sukupuolta koskevista asioistaan läheisilleen.

”Mä saan tosi paljon tukea läheisiltä ja kavereilta, että mä voin olla oma itteni ja kukaan ei tuomitse mua enää. Kaikki on tosi sujut sen kanssa, että mä oon transsukupuolinen”, sanoo 17-vuotias transmies Santeri.

Ikärajan laskeminen vähentää väärin sukupuolittamista

Translain muuttaminen on yksi askel nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien parantamiseksi. Myös nuorille kuuluu oikeus päättää omasta juridisesta sukupuolestaan sekä saada sellaisia sukupuolta vahvistavia ja kasvurauhaa antavia hoitoja kuin kokee tarvitsevansa. Erityisesti nuoret ovat Suomessa kaivanneet murrosikää siirtäviä hormoniblokkerihoitoja, joiden saatavuus Translasten ja -nuorten perheet ry:n mukaan on olematon.

Setan ja Trasekin mukaan translaissa oleva sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa tulee laskea 18-ikävuodesta reilusti. Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolen korjaaminen tulee myös erottaa toisistaan. Kun juridinen sukupuoli vastaa lapsen tai nuoren kokemaa sukupuolta, vähentää se lapsen väärin sukupuolittamista, vaikka päätökset hormonihoidoista tai muista sukupuolen korjaushoidoista odottaisivatkin.

Translaki mahdollistaa tällä hetkellä sukupuolen juridisen vahvistamisen vain kahteen juridisista sukupuolista. Muunsukupuolisten tai sukupuoltaan määrittämättömien nuorten tarve tulla nähdyksi ja tunnustetuksi omassa sukupuolessaan vaatii myös muunlaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta ihmisoikeudet ja itsemäärittely toteutuvat Suomessa.

”Mun mielestä myös alle 18-vuotiaiden pitäis saada päättää omasta juridisesta sukupuolestaan, koska se on kaikkien ihan oma asia, että mitä on ja mitä kokee olevansa”, Santeri toteaa.

Haluanko joskus lapsia?

Nykyinen translaki vaatii myös, että sukupuolensa juridisesti korjaava todistaa olevansa steriili. Moni transnuori joutuu tällä hetkellä täysi-ikäistymisen kynnyksellä päättämään, haluaako saada lapsia vai valitseeko translain vaatiman lisääntymiskyvyttömyyden ja juridisen sukupuolen korjaamisen.

Sterilisaatiopakosta luopumista ovat vaatineet lukuisat kansainväliset elimet sekä viimeisimpänä Suomen ihmisoikeustoimijoista koostuva Ihmisoikeusvaltuuskunta.

”Suomen translaki on syrjivä, vanhanaikainen, se on perusteeton ja kamala. En halua sulkea itseltäni mahdollisuutta saada omia lapsia, mutta minun täytyy tehdä se, jotta voin korjata sukupuoleni laillisesti”, sanoo 16-vuotias transmaskuliiniksi itsensä määrittävä Tyler.

 

LISÄÄ INFOA:
Panda Eriksson, puheenjohtaja(a)trasek.fi
Puheenjohtajan kautta haastattelupyynnöt myös nuorille

Tallennettu kategorioihin Julkaisut, Tiedotteet, Tutkimukset, Uutiset | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Mediassa paljon sukupuoliteemaa esillä tällä viikolla!